Vragen aan projectleider over procedure en planning Bloem en Daal

Het actiecomité heeft de projectleider van de gemeente voor Bloem en Daal een aantal vragen gesteld over de procedure en planning. De projectleider kon op dit moment helaas nog niet op alle vragen antwoord geven:

In hoeverre en waarover moet de raad zich uitspreken over de uitkomsten van ‘Ruimte voor de Stad’?

De ARvdS zal naar verwachting zowel in de commissie als in de raad uitvoerig aan de orde komen. Hoe dit uiteindelijk allemaal verloopt is nog niet in te schatten.

En wat wordt de status van ‘Ruimte voor de Stad’?

Momenteel wordt er ambtelijk naar aanleiding van de verschillende ideeën/voorstellen/ambities en gedachten die zijn opgedaan tijdens intensieve de sessies over de toekomst van de stadsdelen, een ambtelijk advies voorbereid voor de wethouder over de ARvdS. Het bestuurlijke traject voor de ARvdS is na het zomerreces voorzien.

Is dat de nieuwe structuurvisie van Den Haag?
Wat voor soort uitspraak in ‘Ruimte voor de Stad’ is bepalend voor Bloem en Daal?

Bij die behandeling zullen ook de planinitiatieven aan de orde komen die eerder ‘on hold’ zijn gezet.

Op basis waarvan wordt het planproces weer opgepakt?
Of loopt het planproces gewoon door?

Een aantal planinitiatieven is door de wethouder tijdelijk ‘on hold’ gezet in afwachting van de bestuurlijke behandeling/besluitvorming over de Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ (ARvdS). Het planinitiatief Residentie Bloem en Daal is daar één van, zoals je weet.

Hoever is de nota van uitgangspunten?
——

Hoe en in welke volgorde gaat hierover besloten worden?
Wordt bijv. eerst over de Nota van uitgangspunten gesproken en besloten en is dan de wijziging van het bestemmingsplan aan de beurt?
Of moet eerst het bestemmingsplan wijzigen om dit voornemen aan de orde te kunnen stellen?
——
Ofwel, wordt de vraag òf hier gebouwd kan worden voorafgaand aan de nota van uitgangspunten (hóe hier gebouwd kan worden) in de raad besproken?
——

Comments

comments