Nieuwbouwplannen gaan niet door

In een onderhoud met de wethouder is op maandagmiddag 10 april 2017 ons medegedeeld dat de nieuwbouwplannen van de baan zijn. De wethouder Joris Wijsmuller zei dat hij op grond van nadere overwegingen de knoop heeft doorgehakt en stopt met het bouwplan voor een 9-hoog appartementencomplex  Bloem & Daal op de hoek van de Ranonkelstraat en de Daal en Bergselaan in de Bloemenbuurt.
De brief die het actiecomité naar het college van B en W had gestuurd, heeft voor de wethouder de doorslag gegeven. Bloem & Daal op de groenstrook langs het Stokroosveld  past niet binnen de verdichtingsnota ‘Agenda Ruimte voor de Stad’.
Vergroen Segbroek is de opdracht van Agenda Ruimte voor de Stad en een groene dooradering zou daar moeten blijven. In de Bloemenbuurt moet de bestaande woonkwaliteit gehandhaafd worden en moet er rust heersen.
De wethouder heeft vorig jaar op een buurtbijeenkomst in de Bergkerk gezegd dat het bouwplan niet zou doorgaan, als het niet zou passen binnen de Agenda Ruimte voor de Stad. En de wethouder heeft woord gehouden. Ook zei hij dat het zeer uitzonderlijk is als een bouwplan voortijdig wordt gestopt.

Met een laatste nieuwsbrief heeft het actiecomité de buurt op de hoogte gesteld. KLIK hier om deze te openen.

De Haagse Prikkel maart 2017

De Haagse Stadspartij heeft een nieuw blad uitgebracht “De Haagse Prikkel”. De visie van de Haagse Prikkel is dat  burgers dienen te bepalen wat er met onze stad gebeurt en niet een verbond van projectontwikkelaars, topambtenaren, bestuurders etc.
In het eerste nummer staat een beschouwing van Miel Karthaus over het ‘Algemeen Belang’ en een verhaal van hem hoe de gemeentelijke dienst Stedelijke Ontwikkeling met dat belang omgaat. Dit in het kader van het planinitiatief Bloem en Daal. Doordat dit een uitgave van de Haagse Stadspartij is hopen wij dat binnen deze partij het besef komt dat de procedure die door de dienst Stedelijke Ontwikkeling wordt gehanteerd niet juist is.

Klik HIER om het artikel te openen.

Brief aan wethouder en projectleider dd. 20-12-2016

De gang van zaken rond Bloem en Daal stellen ons niet gerust. De afspraken die we met de wethouder en de projectleider van de gemeente hebben gemaakt in ons laatste gesprek op 8 september j.l. worden niet nagekomen. We hebben onze zorgen en bezwaren uiteengezet in een brief aan de wethouder. Klik HIER om te openen.
We hebben ook een brief geschreven aan Willy van Rossum, de projectleider. Wij zijn van mening dat er onjuistheden in het verslag staan en er gesprekspunten missen. Klik HIER om deze te openen.

We kregen zeer vlot antwoord van de wethouder. Klik HIER om deze te openen. Als bijlage ontvingen we ook de randvoorwaarden voor het ecologisch onderzoek waarvoor de projectontwikkelaar opdracht heeft gegeven.
Klik HIER om deze te openen.

Bewoners pleiten voor een samenhangende aanpak om kaalslag groenstructuur te voorkomen

Op dit moment gebeurt er van alles bij ons in de buurt:
– Herinrichting van de Sportlaan
– Planinitiatief Bloem en Daal
– Kap populieren

De bewoners van bewoners van de Ranonkelflats uiten hun zorg over het ontmantelen van de groenzone langs de Haagse Beek ter hoogte van de flats door de bushalte en het opschuiven van de weg met bijna 2 meter. Ze pleiten voor een alternatieve oplossing voor het profiel ter hoogte van de Ranonkelflats, en of handhaven van de bushalte bij de Vliegenvangerlaan of opheffen van de halte en tot slot pleiten ze voor een begrijpelijke, normale rotonde bij de Kwartellaan. Klik HIER voor het hele document.

De bewoners van de Ranonkelstraat hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het kappen van de populieren langs de Segbroeklaan. Met de herinrichting van de Sportlaan, het kappen van de populieren en de mogelijk ontwikkeling van Bloem en Daal dreigt een enorme kaalslag in de Beekzone in dit gebied, dat onderdeel is van de hoofdgroenstructuur van de stad, de ecologische verbindingszone en beschermd stadsgezicht. De bewoners pleiten voor een samenhangend en gefaseerd plan dat recht doet aan het belang van deze structuur. Klik HIER voor het bezwaarschrift.

De boodschap van de twee notities moge duidelijk zijn. Hiermee komen een hoeveelheid ontwikkelingen op ons af uit verschillende richtingen, maar met een optellende aantasting van het bomenbestand, de groenstructuur, de ecologische en ruimtelijke kwaliteit.
De plannen vallen onder 3 wethouders, de deelgemeente en de centrale diensten. Wij hopen dat er heel goed afgestemd en afgewogen wordt.

Vragen aan projectleider over procedure en planning Bloem en Daal

Het actiecomité heeft de projectleider van de gemeente voor Bloem en Daal een aantal vragen gesteld over de procedure en planning. De projectleider kon op dit moment helaas nog niet op alle vragen antwoord geven:

In hoeverre en waarover moet de raad zich uitspreken over de uitkomsten van ‘Ruimte voor de Stad’?

De ARvdS zal naar verwachting zowel in de commissie als in de raad uitvoerig aan de orde komen. Hoe dit uiteindelijk allemaal verloopt is nog niet in te schatten.

En wat wordt de status van ‘Ruimte voor de Stad’?

Momenteel wordt er ambtelijk naar aanleiding van de verschillende ideeën/voorstellen/ambities en gedachten die zijn opgedaan tijdens intensieve de sessies over de toekomst van de stadsdelen, een ambtelijk advies voorbereid voor de wethouder over de ARvdS. Het bestuurlijke traject voor de ARvdS is na het zomerreces voorzien.

Is dat de nieuwe structuurvisie van Den Haag?
Wat voor soort uitspraak in ‘Ruimte voor de Stad’ is bepalend voor Bloem en Daal?

Bij die behandeling zullen ook de planinitiatieven aan de orde komen die eerder ‘on hold’ zijn gezet.

Op basis waarvan wordt het planproces weer opgepakt?
Of loopt het planproces gewoon door?

Een aantal planinitiatieven is door de wethouder tijdelijk ‘on hold’ gezet in afwachting van de bestuurlijke behandeling/besluitvorming over de Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ (ARvdS). Het planinitiatief Residentie Bloem en Daal is daar één van, zoals je weet.

Hoever is de nota van uitgangspunten?
——

Hoe en in welke volgorde gaat hierover besloten worden?
Wordt bijv. eerst over de Nota van uitgangspunten gesproken en besloten en is dan de wijziging van het bestemmingsplan aan de beurt?
Of moet eerst het bestemmingsplan wijzigen om dit voornemen aan de orde te kunnen stellen?
——
Ofwel, wordt de vraag òf hier gebouwd kan worden voorafgaand aan de nota van uitgangspunten (hóe hier gebouwd kan worden) in de raad besproken?
——