Verslag bezoek raadsleden 13 april 2016

Om nog meer steun te verwerven hebben wij alle gemeenteraadsleden van de commissie Ruimte uitgenodigd voor woensdagmiddag 13 april om 14:00 uur om de locatie te bekijken vanuit één van de naastliggende flats en kennis te nemen van onze argumenten en die van de AVN, om op deze plaats zeker niet te bouwen. Klik HIER voor het verslag van dit bezoek.

Intentieverklaring

De gemeente heeft een intentieverklaring gesloten, waarin de gemeente de ontwikkelaar exclusiviteit van de locatie verleent. In de intentieverklaring staan een aantal onvolkomenheden en onjuistheden, best slordig voor een dergelijk officieel document. Klik hier om het document te openen.

Hierbij onze opmerkingen betreffende onjuistheden:
Sub 6: Volgens sub 6 wordt, indien de benodigde grond wordt vrijgegeven, het sub 4 genoemd bedrag in mindering gebracht. Betreffend bedrag staat echter vermeld in sub 5.

Sub 7: Volgens sub 7 zal de Gemeente een studie uitvoeren naar de (financiële) haalbaarheid. Zijn daar al enige resultaten van bekend? Indien het plan niet haalbaar is vervalt het sub 4 genoemd bedrag aan de Gemeente. Betreffend bedrag staat echter vermeld in sub 5.

Sub 8: Als met het zogenaamde “juridisch-planologisch kader” (ook) het bestemmingsplan wordt bedoeld, kan wijziging daarvan dan – weliswaar met inspanning van de Gemeente – voor rekening van Ontwikkelaar (K&vW) komen? Ja, eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, maar verder ……

Sub 9: Geeft aan dat (eventuele) planschade voor rekening zal komen van K&vW. Leuk c.q. handig om te weten, maar of je als Gemeente dit risico zo maar met één pennenstreek kan doorsturen is maar zéér de vraag (immers, Gemeente staat toe, faciliteert ……).

Sub 10: De Nota van Uitgangspunten, als hier bedoeld, is in ieder geval over zijn houdbaarheidsdatum (tweede helft 2015) heen, of wordt toch 2016 bedoeld?

Sub 11 en 12: Als Ontwikkelaar (K&vW) de activiteiten als vermeld in sub 11 en sub 12 al zou hebben uitgevoerd/voltooid, dan heeft het Actiecomité daar m.n. van de activiteiten in sub 12 nog maar weinig van “mee gekregen”.

Sub 13: Acht maanden na ondertekening van de overeenkomst – daarom 17 maart 2016!! – Sluiten partijen een zgn. GARO (= Grond Afname Realisatie Overeenkomst). Het sluiten van een GARO kan echter weer niet zonder a) Nota van Uitgangspunten en b) overeenstemming

Sub 14: Indien acht maanden na ondertekening van de overeenkomst geen GARO – daarom van 17 maart 2016 dus!! – Zullen partijen met elkaar in overleg treden. Betreffende periode staat echter niet in sub 12, doch in sub 13 vermeld.

Sub 15: Indien de Nota van Uitgangspunten niet wordt vastgesteld en/of geen overeenstemming over de GARO komt er geen vervolgovereenkomst en vervalt het sub 4 genoemd bedrag aan de Gemeente. Betreffend bedrag staat echter vermeld in sub 5.

Voor ons rijst de vraag: Hoeveel juridische waarde heeft een dergelijk opgesteld officieel document! De periode van 8 maanden is op 17 maart verlopen, we zijn zeer benieuwd naar de vervolgstappen
Wij zijn niet op de hoogte van onderzoeksresultaten en draagvlak is er zeer zeker niet.

Onderzoek door de AVN

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN) steunt het actiecomité. Wij hebben de AVN gevraagd de natuurwaarde van het bosperceel te bepalen.
De AVN concludeert dat de plek waar men wil bouwen een behoorlijke natuurwaarde heeft en belangrijk is voor de ecologische verbinding. Door te bouwen zou deze geblokkeerd worden en gaat er belangrijke natuur verloren. De lange muur, van het begin van de Zonnebloemstraat  tot aan de Bergkerk, die reeds aanwezig is door allerlei gebouwen en huizen, zou dan zelfs verlengd worden tot aan de Ranonkelstraat! Dus helemaal afgesloten voor de zo belangrijke biodiversiteit en ecologische verbinding. De AVN heeft een inventarisatie gemaakt van de natuurwaarden van de groenstrook. Klik HIER om deze te openen. Ook is hierover een artikel opgenomen in het kwartaalblad Haagwinde. Klik HIER om te openen.
Wij zijn zeer blij met de onderzoeksresultaten en de steun van de AVN.
De AVN probeert zoveel mogelijk natuur te redden, met behulp van vele vrijwilligers en met steun van leden. Hoe meer leden, hoe groter de invloed op het natuurbeleid. En dat is in deze tijd zeer belangrijk, want we hebben nog maar weinig natuur in Nederland.
Neem ook is een kijkje op de site van de AVN : avn.nl

Standpunt actiecomité Bloem en Daal Nee inzake ‘Ruimte voor de stad’

Een kleine delegatie van het actiecomité “Bloem en Daal Nee” heeft zich aangemeld om mee te denken in de stadsgesprekken.
Binnen het actiecomité wordt als volgt over ‘Ruimte voor de stad’ gedacht:

Wij hebben een open constructieve houding, maar vinden dat het bij de ruimtelijke ordening niet alleen gaat om creativiteit en openheid maar vooral ook om de ‘belangen’ van iedereen die werken en wonen in de stad.
Ten eerste moet het om de altijd politieke vraag gaan óf er ergens iets gebouwd of verdicht moet worden. Daar past een ‘open’ houding. Daarna pas komt de vraag aan de orde, wat en hoe er iets gebouwd moet worden. Hier past een creatieve houding.
Bouwen in het groen is lucratief, als je daaraan begint komen de lastige gebieden die het echt nodig hebben niet meer aan de beurt. Als de stad moet groeien, dan moet de stad ook verbeteren. Dit doe je door herstructureren van al bebouwd maar in onbruik en verval geraakt gebied. En er zijn gebieden genoeg die om nieuw leven vragen: Fruitweg en omgeving, Kerketuinen, Mariahoeve, leegstaande verzorgingshuizen, Rode Kruisziekenhuis, Vroondaal, Kijkduin, Norfolk. Ook zijn er genoeg leegstaande kantoren (660.000 m2 in Den Haag) die tot woningen omgebouwd kunnen worden. De stad is met de verbouw van 220.000 m2 mooi op weg, nu die resterende 440.000 m2 nog.
Niet alleen volbouwen, maar ook een goede groenstructuur creëren in deze dichtbebouwde stad. Daar is visie en sturing voor nodig.
Een levende stad heeft ademruimte nodig.

Uitnodiging gebiedscoalities: Waar is ruimte in de stad?

Uitnodiging voor deelname aan een gebiedscoalitie voor het aansturen van ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen in Den Haag.
Dit project is onderdeel van de Agenda Ruimte voor de Stad.
De besluitvorming inzake de Agenda Ruimte voor de Stad is input voor de Nota van Uitgangspunten (NvU) van het planinitiatief Residentie Bloem en Daal. Hierin staan onder andere de kaders die het college stelt aan de uitwerking van een plan voor de locatie. In de NvU zal de relatie gelegd worden met de (uitkomsten van) de Agenda Ruimte voor de Stad die op dat moment door het college worden geformuleerd en voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. In dat licht zal ook voor de zomer besluitvorming over de NvU kunnen plaatsvinden.